Errormessage: Duplicate entry '!~!$2y$10$g0mqCJu2sXgrnlrEHjWPNespNYYbCQ8GoENcY2EKnethKA7uhbZta!' for key 'group_key'