Co-Op Games in the Taiko no Tatsujin Franchise

Game Name Release Date Platform
Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! 2018-11-02 Nintendo Switch
Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival 2022-09-23 Nintendo Switch