Co-Op Games in the Chuhou Joutai Franchise

Game Name Release Date Platform
Chuhou Joutai: The Middle State of War 2020-05-22 PC
Chuhou Joutai 2: Paraided! 2021-07-02 PC
Chuhou Joutai 3: Three Nights of Scarlet Abscess 2022-10-07 PC