Co-Optimus - Your Prime Source for Co-Op Gaming - Reviews Archive

Co-Op Games in the YO-KAI WATCH Franchise

Game Name Release Date Platform
YO-KAI WATCH 2: Bony Spirits 2016-09-30 Nintendo 3DS
YO-KAI WATCH 2: Fleshy Souls 2016-09-30 Nintendo 3DS
YO-KAI WATCH 2: Psychic Specters 2017-09-29 Nintendo 3DS
Yo-Kai Watch Blasters: Red Cat Corps 2018-09-07 Nintendo 3DS