Co-Optimus - Co-Optimus Co-Op Game's Developer Profile - Freedom Games

Freedom Games

Co-Op Games developed by Freedom Games

Sky Fleet
(PC)
Funtasia
(PC)
Funtasia
(Nintendo Switch)
Funtasia
(Xbox One)
Funtasia
(PlayStation 4)
Funtasia
(PlayStation 5)
Funtasia
(Xbox Series)
HumanitZ
(PC)